Асноўная літаратура

1. Абабурка М. Культура беларускай мовы. Мн.: Вышэйш.шк., 1984.

2. Адамовіч Я.М., Клачко А.М. Беларуская мова. Мн.: Вышэйшая школа, 1992.

3. Анiчэнка У.В. Асновы культуры маўлення і стылістыкі. Мн.: Універсітэцкае, 1992.

4. Антонюк Л.А. Белорусская научная терминология: (Формирование, структура, функционирование). Мн., 1987.

5. Асновы культуры маўлення і стылістыкі / Пад рэд. У.В. Анічэнкі. Мн., 1992.

6. Беларуская мова: Цяжкія пытанні фанетыкі, арфаграфіі, граматыкі. Мн., 1987.

7. Беларуская мова. Энцыклапедыя. Мн., 1994.

8. Беларуская мова ў 2-й палове ХХ стагоддзя. Мн., 1998.

9. Беларуская мова. Як пазбегнуць памылак руска-беларускамоўнай інтэрферэнцыі / Склад. А.І. Манько, П.І.Малько. Горкі, 1999.

10. Бурак Л.У. Пунктуацыя беларускай мовы. 2-е выд. Мн., 1969.

11. Бурак Л.У. Сучасная беларуская Асноўная літаратура мова. Мн., 1974.

12. Веселов П.В. Современное деловое письмо в промышленности. М., 1990.

13. Веселов П.В. Как составить служебный документ. М.: Экономика, 1982.

14. Гістарычная лексікалогія беларускай мовы. Мн., 1970.

15. Граматыка беларускай мовы. У 2-х т. Мн., 1962-1966.

16. Гурскі М.У. Параўнальная граматыка рускай і беларускай моў. 2-е выд. Мн., 1966.

17. Дьячков М.В. Проблемы двуязычия (многоязычия) и образования. М., 1991.

18. Каўрус А.А. Стылістыка беларускай мовы. Мн., 1992.

19. Каўрус А.А. Дакумент па-беларуску. Мн., 1994.

20. Кривицкий А.А., Михневич А.Е., Подлужный А.И. Белорусский язык для говорящих по- русски. 3-е изд., Мн., 1972.

21. Культура устной и письменной речи делового человека: Справочник-практикум. М.: Наука Асноўная літаратура, 1997.

21. Лепешаў У.Я., Малажай Г.М., Панючыц К.М. Практыкум па беларускай мове. Мн., 1980.

22. Лепешаў У.Я. Асновы культуры мовы і стылістыкі. Практыкум. Мн., 1969.

23. Ляшчынская В.А. Беларуская мова. Тэрміналагічная лексіка. Мн.: РІВШ БДУ 2001.

25. Мысліцелі і асветнікі Беларусі. Энцыклапедычны даведнік. Мн., 1995.

26. Падлужны А.І. Мова і грамадства., Мн., 1997.

27. Праблемы беларускай навуковай тэрміналогіі. Матэрыялы першай нацыянальнай канферэнцыі. Мн., 1995.

28. Практыкум па беларускай мове: Вуч. дапаможнік для нефілал. вну / Пад рэд. Г.М. Малажай. Мн., 1993.

29. Пытанні культуры пісьмовай мовы / Пад рэд. А.І. Падлужнага. Мн., 1991.

30. Рахманин Л.В. Стилистика деловой речи и редактирование служебных документов: Учебное пособие. М., 1997.

31. Руска-беларускі сло Асноўная літаратураўнік сельскагаспадарчай тэрміналогіі / М.В. Бірыла і інш. Мн.: Ураджай, 1994.

32. Русско – белорусский политехнический словарь. В 2-х т. / Бурак И.Л., Орешонкова А.В., Люштик В.В. Мн.: Беларуская навука, 1997.

33. Сарока У.А., Мальцава Т.М. Беларуска-рускі слоўнік справаводчай і архіўнай тэрміналогіі // Русско-белорусский словарь делопроизводственной и архивной терминологии / В.А. Сорока и др. – Мн.: Полымя, 1997.

34. Слоўнік іншамоўных слоў. У 2-х т. / А.М. Булына Мн.: Беларуская энцыклапедыя, 1999.

35. Сямешка Л.У., Шкраба У.Р., Бадзевич З.У. Курс беларускай мовы. Мн., 1996.

36. Янкоўскі Ф.М. Гістарычная граматыка беларускай мовы. Мн., 1989.

37. Яўневіч М.С. Беларуская Асноўная літаратура мова. Мн.: Вышэйшая школа. 1991.


documentabptnjt.html
documentabptuub.html
documentabpucej.html
documentabpujor.html
documentabpuqyz.html
Документ Асноўная літаратура